תלמוד עזרים ולקט מסכתות שונות

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח.  ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור.   

חומר על תלמוד יתקבל לאתר בשמחה.  נא לשלוח את החומר ל:

tzvi@halachayomit.com

בעמוד זה:  תכניות ותכנונים    |   עזרים   |    לקט סוגיות   |   ברכות   |   ראש השנה   |   יומא   |   סוכה   |   קידושין   |  שבת   |   מגילה   |   ב"מ   |  ב"ק   |


חטיבה צעירה א-ב-ג חטיבה צעירה א'-ב'-ג'          יסודי יסודי ג' - ו'          חטיבת ביניים ותיכון חטיבת ביניים תיכון ומעלה       למורים למורה

תכניות ותכנונים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
הכרת צורת הדף הרב דניאל קינד     כסלו תשע"ז
תפילת בית המדרש הרב אלעד לסרי      
מצגת מבנה הגמרא הרב צור לוי      
תרגיל מבנה הגמרא הרב צור לוי      
מבדק על צורת הגמרא, הרב חנן נחמני      
מבנה הגמרא הרב שמעון בן ציון      

עזרים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
סימניה גמרא סדורה יסודיחטיבת ביניים ותיכון jpg תשרי תשע"ח
מונחון גמרא סדורה יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ PDF תשרי תשע"ח

מצגת הסבר סוגיית כריכות ברשות הרבים, ב"מ כ"ב:-כ"ג., הרב רועי צמיר.

מסכת סוגיות
סוגיות, פורמט PDF

הרב ירון צברי
(אוסף לפי מסכת ראה בהמשך הטבלה, חלק מהקבצים מופיעים גם בחלוקה לפי מסכת)
תפילת הקדוש ברוך הוא, ברכות ז.
תשובה ותפילה - מעבירין את רוע הגזירה, ברכות י'.-:
קריאת שמע,  ברכות ט"ו. , רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א'
המשמיע קולו בתפילה, ברכות כ"ד:
תפילת רבי נחוניא בן הקנה, ברכות כ"ח:
הדרכת תלמידים מפי רבותיהם, ברכות כ"ח:
הזכרת ושאלת גשמים והבדלה בתפילת העמידה, ברכות ל"ג.
העונה אמן לברכותיו, ברכות מ"ה:
לברך על הרעה, ברכות ס':
מסירות נפש ללימוד תורה, ברכות ס"א:


השימוש באור נרות חנוכה, שבת כ"ב:
סבלנות, שבת ל"א.
החרוב והמעיין במערת רשב"י, שבת ל"ג:
הרתחת זפת בשבת, שבת ע"ד:
יוסף מוקיר שבת, שבת קי"ט.
הריגת מזיקים בשבת, שבת קכ"א:
צער בעלי חיים, שבת קכ"ח:

זהירות בדברי חכמים, עירובין כ"א:

קידוש בשבת ויום טוב, פסחים קי"ד.

אהבה ללימוד תורה, יומא ל"ה:
דוגמא אישית, סוכה נ"ו:
תרגום השבעים, מגילה ט'.-:

מעלת היופי, תענית ז.
נקדימון בן גוריון, תענית י"ט:
היחס לחריג, תענית כ.
ירידת גשמים בזכות מצוות צדקה, תענית כ"ג:
השבת אבידה, תענית כ"ה.
חוני המעגל, תענית פרק ג' משנה ח'

מתן צדקה בסתר, כתובות ס"ז:
תורה סם החיים, קידושין ל:
סגנון דיבור, קידושין ל"א א'-ב' (פסיקתנא אבתתי פרשה כ"ג)
קימה מפני זקן או חכם, קידושין ל"ב:

ביקור חולים, נדרים מ.

אחריות - אדם מועד לעולם, ב"ק פרק ב' משנה ו'
דין גנב, ב"ק ע"ט:, שמות כ"א:ל"ז, שמות כ"ב:ג'
מקור מצוות השבת אבידה,  ב"מ כ"א., שמות כ"ג:ד', דברים כ"ב:א'-ג'
מר זוטרא ותפיסת הגנב, ב"מ כ"ד.
שמירה על פיקדון, ב"מ ל"ח.
תחרות (בלתי) הוגנת בין סוחרים, ב"מ ס.

כיצד נמנעה הלבנת פנים, סנהדרין י"א.
מתי יבוא משיח?  סנהדרין צ"ח.
אחריות - חובה ושליחות, סנהדרין ע"ג.

לבושו של אדם כבודו?ויקרא רבה פרש ט''
מס' ברכות חומר על פרק אין עומדין בעמוד אין עומדין לכיתה ד
מס' ברכות

הרב צור לוי

רבי יוסי ואליהו הנביא

תניא רבי ישמעאל

תפילת רבי ישמעאל

תפילת ערבית אין לה קבע

זמנים ביהדות

זמני תפילה (מצגת)

תפילות כנגד מי תקנום

תפילות אבות תקנום

מעין שמונה עשרה, הביננו

מעין שמונה עשרה, הביננו (מצגת)

מסכת ברכות

הרב אורן צוויק

תכנית עבודה מס' ברכות פרק תפילת השחר

ברכות כ"ו א' מבחן

ברכות כ"ז ב'- כ"ח א' מבחן

ברכות כ"ט א'- ל' ב' דף עבודה

ברכות ל' ב'- ל"א א' מבחן

ברכות ל' ב' סיום פרק תפילת השחר (אבות ובנים) דף עבודה

מסכת ברכות
הרב ירון צברי
תפילת הקדוש ברוך הוא, ברכות ז.
תשובה ותפילה - מעבירין את רוע הגזירה, ברכות י'.-:
קריאת שמע,  ברכות ט"ו. , רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א'
המשמיע קולו בתפילה, ברכות כ"ד:
תפילת רבי נחוניא בן הקנה, ברכות כ"ח:
הדרכת תלמידים מפי רבותיהם, ברכות כ"ח:
הזכרת ושאלת גשמים והבדלה בתפילת העמידה, ברכות ל"ג.
העונה אמן לברכותיו, ברכות מ"ה:
לברך על הרעה, ברכות ס':
מסירות נפש ללימוד תורה, ברכות ס"א:
מסכת ראש השנה

צבי האריס

תקיעת שופר בשבת
טבלת שורה סוגיית מקור לאי-תקיעה בשבת
דף חזרה סוגיית אי תקיעה בשבת
מבחן ביאורי מילים ומושגים סוגיית אי-תקיעה בשבת

מסכת יומא
הרב שמואל כץ
4 חילוקי כפרה, יומא פ"ו, הרב שמואל כץ, אלול תשע"ה
מסכת סוכה
הרב שמואל כץ
ארבעת המינים ומספרם,  סוכה דף ל"ד:-ל"ה., הרב שמואל כץ, אלול תשע"ה
מסכת קידושין

הרב אורן צוויק

תכנית עבודה קידושין כ"ט א' והלאה

קידושין כ"ט א' מבחן

קידושין ל' דף חזרה

קידושין ל' מבחן

קידושין ל"א א' מבחן

קידושין ל"א א' מבחן (ב')

מסכת קידושין

הרב ירון צברי
תורה סם החיים, קידושין ל:
סגנון דיבור, קידושין ל"א א'-ב' (פסיקתנא אבתתי פרשה כ"ג)
קימה מפני זקן או חכם, קידושין ל"ב:
מסכת קידושין
הרב עמי צברי
תכנית הוראה מסכת קידושין עמודים כ"ט- ל"ו
מסכת שבת

הרב אורן צוויק

ל"ג רשב"י דף עבודה
מסכת שבת הרב ירון צברי השימוש באור נרות חנוכה, שבת כ"ב:
סבלנות, שבת ל"א.
החרוב והמעיין במערת רשב"י, שבת ל"ג:
הרתחת זפת בשבת, שבת ע"ד:
יוסף מוקיר שבת, שבת קי"ט.
הריגת מזיקים בשבת, שבת קכ"א:
צער בעלי חיים, שבת קכ"ח:
הרב משה כוכב סוגיית הרתחת זפת, שבת ע"ד:
מסכת מגילה

הרב אורן צוויק

מגילה י"ב ב'- י"ג א' דף עבודה (עם טקסט)

מגילה י"ד א' דף עבודה (עם טקסט)

מס' בבא קמא חומר על פרק המניח בעמוד פרק המניח לכיתה ז
מסכת בבא מציעא - המפקיד

הרב אריה זומר

חטיבת ביניים ותיכון
מצגת מצגות:
מצגת רב הונא
קושית רמי בר חמא
האם מחזירים ספק ממון לז עמ א
הוצאת חסרונות בהפקדה
מתקיף לה ר זירא
סוגיית רב הונא
סוגיית הריני משלם
סוגיית רב הונא 2

קובץ וורד דפי עבודה ולימוד:

תפזורת באורי מילים לג עמ ב
אמר ר הונא לד עמ ב דף עבודה
אמר ר הונא לד עמ ב
אמר ר הונא מבחן
אמר ר הונא משחק פיצוחים
אמר ר הונא דף חזרה
אמר ר פפא דף חזרה
אמר ר פפא לד עמ א דף עבודה 2
אמר ר פפא לד עמ א דף עבודה
בוחן לג-לד
הקדמה לפרק - מיתוח 4 השומרים
הריני משלם - חידות לסולמות וחבלים
חידון משנה המפקיד - צריכא
משחק זכרון באורי מילים לג - לד
משנה לח עמ א -ב
משנה לח עמ א 2
משנה לח עמ א 3
משנה לח עמ א דף חזרה
משנה לח עמ א
מתקיף ר זירא לד עמ א
ספק ממון מוציאים או לא סיכום
ר חייא בר אבא
ר ירמיה בוחן
שומא הדר חידון
שומר שמסר לשומר - דף
שומר שמסר לשומר - מבחן
שומר שמסר לשומר חידון
שומר שמסר לשומר תפזורת
מסכת בבא מציעא

הרב דני מלכה
בבא מציעא מ"ב.   סוגיית שמירת כספים
מצגת עבודה 1 עבודה 2,   עבודה 3
מסכת בבא מציעא הרב ירון צברי מקור מצוות השבת אבידה,  ב"מ כ"א., שמות כ"ג:ד', דברים כ"ב:א'-ג'
מר זוטרא ותפיסת הגנב, ב"מ כ"ד.
שמירה על פיקדון, ב"מ ל"ח.
תחרות (בלתי) הוגנת בין סוחרים, ב"מ ס.

חיפוש פנימי באתר

Loading