בס"ד                                                                                                      חזרה לעמוד הבית

הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

חומר על דמויות ובכל תחום אחר של היהדות יתקבל לאתר בשמחה.  נא לשלוח את החומר ל:

tzvi@halachayomit.com

 

לעמוד הראשי - הרב חיים דוד הלוי

להורדה כקובץ וורד לחץ כאן

מורה לרבים

אמרות חינוך מהגאון הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

עריכה: הרב משה עמיאל

מתוך הספר מורה לרבים (מור"ל)

 

"אין כל ספק, שמצווה גדולה היא לאם לחנך בניה..

אין ספק שמצווה גדולה נתגלגלה לידך.

תתאמצי לעשות ככל יכולתך לחינוך ילדיך בדרך ה'.

תדאגי לחברה שבה הם מבלים שתהיה הגונה ודתית,

תתאמצי לזרזם שילכו עם אביהם לבית-הכנסת,

ותשתדלי להפגין בנוכחותם שמירת תורה ומצוות, שהוא עיקר החינוך.

דרך משל, כאשר תיטלי ידיים עשי זאת בנוכחותם, ותברכי בקול רם.

וכן ברכת-המוציא וברכת-המזון, וכן בתפלה.

ובכל מצווה שאת מקיימת עשי זאת בהפגנתיות,

למען יראו ויישארו הדברים חקוקים על לבם הרך,

וזו עיקר מצות חינוך של ההורים.

ייתן לך ה' כוח ובריאות איתנה,

ותהי משכורתך שלמה מעם ה' צבאות" (מור"ל ג).

 

א.     "דווקא על ידי התלמידים המורה זוכה להתעוררות הלימוד העצמי הפנימי שבתוכו, והוא מוסיף עוד בינה על חכמתו. מהי סיבת הדבר? מנין הנביעה של זכות זו? ... נראה כי הזכות תלויה מצד המורה, במה שהוא הסכים לקבל על עצמו את עול התלמידים לחנכם וללמדם. עצם ההסכמה והנכונות של האדם להיות "מלמד" לאחרים, היא היא המקנה לו את הזכות הגדולה הזו" (מור"ל הק' למהד' שניה)

 ב.     "היה הרב בישראל תמיד, לא פוסק הלכות בלבד... אלא גם ואולי בעיקר יועץ לכל אחד מבני קהילתו בכל בעיה קטנה או גדולה" (מור"ל א).

ג.       "חינוך הבנים לאמונת ה' ותורתו, הוא היסוד הגדול לקיום האומה... ולכן פשוט בהלכה, שחייב כל אדם מישראל לחנך את בנו הקטן במצוות..." (מור"ל ב).

 ד.      "ואף שעתה כל אדם מוסר בניו ללמוד תורה בידי מורים ממונים על כך, אע"פ כן החובה והמצווה העיקרית מוטלת עליו ללמדם תורה ויסודות האמונה" (מור"ל ב).

 ה.        ""כל דבר הנמסר מפי האב נכנס ללב הבן באימון מלא ובביטחון פשוט, כי יודע ומרגיש הבן כמה אביו אוהבו" (מור"ל ב).

 ו.         "יוצא לנו להלכה ולמעשה, שאם יש לאדם בן בעל כשרון פחות מבינוני ואין שום סיכוי שיצליח בלימודו להיות מורה הוראה בישראל ואפילו לא שו"ב, ודאי שעדיף שילך ללמוד מלאכה שיוכל להתפרנס ממנה בכבוד" (מור"ל ד').

 ז.       "שבית-הספר הוא מקום חינוך בעיקר, וחובת ביה"ס התורני לחנך את תלמידיו ליראת ה' ולקיום מצוות התורה" (מור"ל יב).

 ח.     "ראוי להחמיר מאוד בכל הנוגע לכבוד הזולת מפני הטעם הפשוט שמצות 'ואהבת לרעך כמוך', שכפי שנתבאר היא יסוד החיוב לכבוד הזולת, היא מצווה שטעמה הוא אלקי" (מור"ל קלד).

 ט.        "הניקיון הוא מהדברים הגדולים שהקפידה עליהם תורה... ורבי פנחס בן יאיר מנה את ה"נקיות" כאחת המעלות המביאות לרוח הקודש... וגם בהלכה יש יסוד גדול לניקיון... ואין צריך לומר שאינו רשאי לעשות מאומה ברשות השייכת לו ולאחרים כחצר הבית וכדומה, וכל-שכן ברשות אחרים. אין ספק שחצר בית-הספר אינו שונה מכל הנ"ל, וכל מעשה הגורם לכלוך חצר בית-הספר הוא אסור בהחלט" (מור"ל לב).

 י.         "אזור נא כגבר חלציך וקום ועלה בית-אל, ארצה ישראל ברנה ושמחת עולם, ותזכה לחנך כאן את בניך בדרך ה' כאלפי יהודים דתיים החיים בא"י חיים יהודיים שלמים, וכאן בא"י תזכה לראות יחד עם כל ישראל בביאת משיח צדקנו" (מור"ל קלח).

 יא.      "גדולה ביותר היא מצוות כיבוד אב ואם, שהתורה השוותה כבודם לכבוד שמים. והיא מצווה שבזכותה זוכים ישראל להאריך ימים על האדמה... הוי אומר שכל קיומה של האומה על אדמתה היא בזכות מצווה גדולה וחשובה זאת, שהיא בסיס ויסוד לחינוך הבנים בדרך ה' ותורתו" (מור"ל קלז).

 יב.      "עליה לארץ ישראל בתקופתנו אינה סתם קיום מצות ישיבת א"י כפי שהייתה מאז ומתמיד, אלא הצבת היסודות לבנין עדי עד של הגאולה העתידה. ואשרי אדם אשר יזכה לעלות ארצה להיות שותף ביצירה נפלאה זאת, ועיניו ועיננו תחזינה בגאולת ישראל השלימה בב"א" (מור"ל קלז).

  

 

תמונה מאתר ויקיפדיה

דמויות נוספות והצעת פעילות כללית סביב דמויות

עמוד מרכז שנת תשע"ב הרב עוזיאל

עמוד מרכז שנת תשע"ג הרב צבי יהודה

 

"וְאָהַבְתָּ"- מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָיי יֵשׁ". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

צוות פיתוח ובתי ספר מובילים: הרב משה עמיאל - תוכן והלכה (050-9113532)    אפרת נחום - אקלים חברתי, חינוך מיוחד ושפה (052-3985206)

              veahavta10@gmail.com

 

לעילוי נשמות
עוזיאל בן ישראל ואסתר בת יהודה אריה האריס

וצבי יוסף בן משה אהרן ואסתר דבורה לרנר

This site designed by Tzvi Harris
© (1999) 5759- (2013) 5774 Halacha Yomit for day schools